ภาพกิจกรรม

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th