ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุมีภาวะพิ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th