ภาพกิจกรรม

ประชุมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

นางสาวสุพรรณวดี คำสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผอ. รพ. สต กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเขาหลวง ได้มีการประชุมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th