ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่กักตัวจากโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด 19)

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่กักตัวจากโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด 19) หมู่ 2 บ้านกกสะทอน และหมู่ 12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา ในพื้นที่ตำบลเขาหลวง วันที่ 21มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th