ภาพกิจกรรม

กิจกรรม big cleaning day ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาหลวง


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นำโดยนางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง คณะผู้บริหาร คณะทหารจากโครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว ครูศูนย์เด็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้จัดกิจกรรม big cleaning day ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาหลวง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th