ภาพกิจกรรม

"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่เทิดพระเกียรติ ผาบ่าว ผาสาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th