ภาพกิจกรรม

ร่วมกันตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรเส้นทาง

เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ร่วมกันตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรเส้นทาง นาซำแซง-นาหลวง และบ้านกกสะทอน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th