ภาพกิจกรรม

โครงการการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทยที่เป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต องค์ประกอบสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว บิดา มารดาและบุตร มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้ถูกต้องถูกทาง ส่งผลให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐทำหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวคิดปรัชญาให้มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนาและมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมานฉันท์และการเอื้ออาทรต่อกันและที่สำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามครอบครัวได้อย่างจริงจังและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว เสริมสร้างให้ครอบครัวอบอุ่น คู่คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง โดยใช้ความรักความอบอุ่นของครอบครัว และคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ จึงจัดทำโครงการการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วัดพุทธมนต์ บ้านน้ำทบ
หมู่ที่๘ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th