ภาพกิจกรรม

ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสร้างแหล่งอาหารในชุมชน ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง คณะผู้นำชุมชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสร้างแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารประเภทปลาในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน และแจกพันธ์ปลาให้กับผู้ชุมชุมตำบลเขาหลวง ทั้ง 13 หมู่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเขาหลวง  โดยมี นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ณ บริเวณสระน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว ในวันที่ 22 กันยายน 2563
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th