สภาพทั่วไป


 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง
 

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     ตำบลเขาหลวง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 14 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2140

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณประมาณ 69.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,210 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 28,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าภูเขาประมาณ 10,210 ไร่ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 5,000  ไร่


อาณาเขต

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ต.นาโป่งและต.ปากปวน อ.เมืองเลย และ อ.วังสะพุง
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
ต.ปากปวนและ ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300-500 เมตร เดิมพื้นที่ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม 
    
เขตการปกครอง ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้

           หมู่บ้าน ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง
1. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
2. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
3. บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
4. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
5. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
6. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
7. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
8. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
9. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
10. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
11. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
12. บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
13. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
11 กิโลเมตร
10 กิโลเมตร
13 กิโลเมตร
12 กิโลเมตร
14 กิโลเมตร
15 กิโลเมตร
19 กิโลเมตร
22 กิโลเมตร
23 กิโลเมตร
24 กิโลเมตร
18 กิโลเมตร
9 กิโลเมตร
11 กิโลเมตร

 

--------------------------------------

26/10/2016

2351

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th