ข่าว

2022-08-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


2022-07-18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลางหมู่บ้าน บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
2022-07-12 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เม.ย-มิ.ย.65)
2022-07-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
2022-06-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยพ่อโส บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเาะจง
2022-06-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสามารถ บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสามารถ บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
2022-06-16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยพ่อโส บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
2022-06-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
2022-05-02 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจเดือน เมษายน 2565
2022-04-07 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)
2022-04-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
2022-03-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2022-02-02 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
2022-01-04 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2021-12-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2021-11-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
2021-10-11 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-10-01 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 (เดือนกรกฏา-กันยายน)
2021-10-01 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
2021-09-20 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองสิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
2021-09-09 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ลย.ถ. 31-025 จากสายบ้านขอนแก่น หมู่ 7 ถึงบ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
2021-09-09 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ลย.ถ. 31-023 จากสายหนองจอก หมู่ 2 ถึงสายฟากภู หมู่ 13 บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2021-09-09 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ลย.ถ. 31-031 จากสายนาแปนถึงสายบ้านนาหลวง หมู่ 9 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
2021-09-03 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม บริเวณบ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
2021-09-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
2021-08-03 ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สี่แยกห้วยเหล็ก บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2021-08-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
2021-07-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
2021-07-01 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.64)
2021-06-10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสาย ลย.ถ.31-039 ซอยหนองยาว บ้านอาซาไน หมู่ที่ 12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2021-06-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
2021-05-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสาย ลย.ถ.31-039 ซ.หนองยาว บ้านอาซาไน ม.12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2021-05-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
2021-04-07 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64)
2021-04-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
2021-03-18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างโรงครัวพร้อมที่รับประทานอาหาร อบต.เขาหลวง
2021-03-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2021-03-02 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างโรงครัวพร้อมที่รับประทานอาหาร อบต.เขาหลวง
2021-02-04 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาเต่าตะวันตก (ต่อเนื่อง) ม.10
2021-02-04 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายตาอ๊อด บ้านยางเดี่ยว ม.10
2021-02-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
2021-02-02 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาเต่าตะวันตด (ต่อเนื่อง) บ้านยางเดี่ยว ม.10
2021-02-02 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายตาอ๊อด บ้านยางเดี่ยว ม.10
2021-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม บริเวณโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ม.9
2021-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวัดถ้ำผาพุง บ้านแก่งหิน ม.4
2021-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาบ่อ บ.นาหลวง ม.9
2021-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อพริ้ง บ้านนาหลวง ม.9
2021-01-26 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำผาพุง บ้านแก่งหิน ม.4
2021-01-26 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม บริเวณโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
2021-01-26 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายนาบ่อ บ้านนาหลวง ม.9
2021-01-26 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อพริ้ง บ้านนาหลวง ม.9
2021-01-21 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายภูชี (ต่อเนื่อง) บ้านนาซำแซง ม.5
2021-01-21 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาห้วยลาด (ต่อเนื่อง) บ้านนาซำแซง ม.5
2021-01-19 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาห้วยลาด (ต่อเนื่อง) บ้านนาซำแซง ม.5
2021-01-19 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายภูชี (ต่อเนื่อง) บ้านนาซำแซง ม.5
2021-01-14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาห้วยสวย บ้านน้ำทบ ม.8
2021-01-12 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาห้วยสวย บ้านน้ำทบ ม.8
2021-01-07 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นเมรุวัดป่านาหนองบง บ.นาหนองบง ม.3
2021-01-05 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นเมรุวัดป่านาหนองบง บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
2021-01-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
2020-12-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาลุงจุ๊บ บ.นาซำแซง ม.6
2020-12-28 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายนาลุงจุ๊บ บ้านนาซำแซง หมูที่ 6
2020-12-28 ประกาศการชยายเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 เฉพาะการเก็บภาษีีในปี พ.ศ. 2563
2020-12-24 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. สายวัดเทพจินดา-บ้านนาหลวง ม.9 บ้านนาหลวง
2020-12-24 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ซอยลานมัน ม.12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2020-12-17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม บริเวณบ้านยางเดี่ยว ม.10
2020-12-17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณไร่พ่อเจริญ บ้านห้วยผุก ม.1
2020-12-14 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม บริเวณบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
2020-12-14 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณไร่พ่อเจริญ บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
2020-12-07 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) บริเวณบ้านแก่งหิน ม.4
2020-12-07 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยซำป่าโก (ต่อเนื่อง) บ.ภูทับฟ้าพัฒนา ม.13
2020-12-02 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) บริเวณบ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
2020-12-02 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายซำป่าโก (ต่อเนื่อง) บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
2020-12-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-11-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้านกกสะทอน ม.2
2020-11-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) บริเวณซอยคุ้มใต้ บ.โนนสวรรค์ ม.11
2020-11-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสลัด วิชามนต์ บ.โนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-11-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายบุญชนม์ พงษ์สัมพันธ์-บ้านนายสุดสวาท เมืองวงษ์ บ.โนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-11-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแดง บ.ขอนแก่น ม.7
2020-11-25 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2020-11-25 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) บริเวณซอยคุ้มใต้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
2020-11-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบาย คสล. บ้านนายสลัด วิชามนต์ บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
2020-11-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายบุญชนม์ พงษ์สัมพันธ์-บ้านนายสุดสวาท เมืองวงษ์ บ้านโนนผาพุงพัฒา หมู่ที่ 12
2020-11-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแดง บ้านจอนแก่น หมู่ที่ 7
2020-11-18 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลานมัน หมู่ที่ 12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2020-11-04 ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลานมัน ม.12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2020-11-04 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยลานมัน ม.12 บ้านโนนผาพุงพัมนา
2020-11-04 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยลานมัน ม.12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
2020-11-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
2020-11-02 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเทพจินดา-บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
2020-10-19 ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเทพจินดา-บ้านนาหลวง ม.9 บ้านนาหลวง
2020-10-19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายวัดเทพจินดา-บ้านนาหลวง ม.9 บ้านนาหลวง
2020-10-19 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเทพจินดา-บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
2020-10-12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
2020-10-12 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3
2020-10-06 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-05 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563)
2020-09-17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซำกกเต็น บ.ห้วยผุก ม.1
2020-09-15 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายซำกกเต็น บ้านห้วยผุก ม.1
2020-09-14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาเต่า บ.ขอนแก่น ม.7
2020-09-10 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาเต่า บ้านขอนแก่น ม.7
2020-09-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
2020-09-08 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยสวย บ.น้ำทบ ม.8
2020-09-02 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยสวย บ้านน้ำทบ ม.8
2020-08-27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยลาด (ต่อเนื่อง) บ.นาซำแซง ม.5
2020-08-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยลาด (ต่อเนื่อง) บ้านนาซำแซง ม.5
2020-08-13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายภูชี (ต่อเนื่อง) บ.แก่งหิน ม.4
2020-08-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
2020-07-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านยายดัด บ.โนนสวรรค์ ม.11
2020-07-30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองสิน (ต่อเนื่่อง) บ.โนนสวรรค์ ม.11
2020-07-24 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองสิม (ต่อเนื่อง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
2020-07-24 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านยายดัด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
2020-07-22 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสร้างจ่อม บ.นาซำแซง ม.6
2020-07-17 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายสร้างจ่อม บ้านนาซำแซง หมูที่ 6
2020-07-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
2020-07-08 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2
2020-07-03 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
2020-07-02 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซำพร้าว บ.นาหลวง ม.9
2020-06-29 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซำพร้าว บ้านนาหลวง หมู่่ที่ 9
2020-06-22 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณภายในหมู่บ้าน (ต่อเนื่องจากรางเดิมถึงบล็อก) บ.กกสะทอน ม.2
2020-06-22 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซำป่าโก บ.ภูทับฟ้าพัฒนา ม.13
2020-06-16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากรางเดิมถึงบล็อก) บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2020-06-16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซำป่าโก บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมูที่ 13
2020-06-16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซำป่าโก บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมูที่ 13
2020-06-11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
2020-06-01 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณภายในหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) บ.นาหนองบง ม.3
2020-05-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยใหญ่ บ.ขอนแก่น (คุ้มน้อย) ม.7
2020-05-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ.โนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-05-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างวางท่อพร้อมบ่อพัก และเทถนน คสล. คุ้มโนนสว่าง บ.ยางเดี่ยว ม.10
2020-05-25 ประกาศราคากลาง ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยใหญ่ บ้านขอนแก่น (คุ้มน้อย) หมู่ที่ 7
2020-05-25 ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
2020-05-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในหมู่บ้าน (ต่อจากรางเดิม) บ้านนาหนองบง หมูที่ 3
2020-05-25 ประกาศราคากลาง วางท่อพร้อมบ่อพัก และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโนนสว่าง บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
2020-05-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
2020-05-07 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ อบต.เขาหลวง
2020-04-29 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
2020-04-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
2020-04-09 ประกาาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1
2020-04-03 ประกาาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
2020-03-23 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านยายอ้วน บ.กกสะทอน ม.2
2020-03-18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านยายอ้วน บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2020-03-12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-03-11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโนนสวรรค์ ม.11
2020-03-09 ประกาศราคากลาง วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านโนนสวรค์ ม.11
2020-03-09 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นซำทอง (โค้งกกบก) บ.นาหลวง ม.9
2020-03-05 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. เส้นซำทอง (โค้งกกบก) บ้านนาหลวง ม.9
2020-02-27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านยางเดี่ยว ม.10
2020-02-27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาหลวง บ.แก่งหิน ม.4
2020-02-25 ประกาศราคากลาง วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ.ยางเดี่ยว ม.10
2020-02-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ศพด. อบต.เขาหลวง บ้านแก่งหิง ม.4
2020-02-14 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
2020-02-13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายใบ จุตตะโน-บ้านนายพัน จุตตะโน บ.โนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-02-13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสร้างดง (นาลุงขวัญ) บ.นาซำแซง ม.6
2020-02-11 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายใบ จุตตะโน-บ้านนายพัน จุตตะโน บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-02-11 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สร้างดง (นาลุงขวัญ) บ้านนาซำแซง ม.6
2020-02-04 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ.โนนาวรรค์ ม.11
2020-01-29 ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์ ม.11
2020-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยลาด บ.นาซำแซง ม.5
2020-01-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสมพร หาทอน-บ้านนายปุย ตะพานบุญ บ.โนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-01-24 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสมพร หาทอน-บ้านนายปุย ตะพานบุญ บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12
2020-01-24 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาห้วยลาด บ้านนาซำแซง ม.5
2020-01-20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้อย (ต่อเนื่อง) บ.นาหลวง ม.9
2020-01-20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองผำ บ.กกสะทอน ม.2
2020-01-15 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้อย (ต่อเนื่อง) บ้านนาหลวง ม.9
2020-01-15 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผำ บ้านกกสะทอน ม.2
2020-01-09 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายจำนง ศรีเมือง-บ้านนายอนันต์ แก้วกัณหา บ.นาหนองบง ม.3
2020-01-09 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองสิน (ต่อเนื่อง) บ.โนนสวรรค์ ม.11
2020-01-09 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายสุข บ.นาหลวง ม.9
2020-01-08 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
2020-01-06 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายจำนง ศรีเมือง-บ้านนายอนันต์ แก้วกัณหา บ้านนาหนองบง ม.3
2020-01-06 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองสิม (ต่อเนื่อง) บ้านโนนสวรรค์ ม.11
2020-01-06 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายสุข บ้านนาหลวง ม.9
2020-01-06 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
2019-12-23 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบเมรุ บ.แก่งหิน ม.4
2019-12-23 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายแอ๋ว บ.นาหนองบง ม.3
2019-12-18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. รอบเมรุ บ้านแก่งหิน ม.4
2019-12-18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายแอ๋ว บ้านนาหนองบง ม.3
2019-12-13 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
2019-12-12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เรียบริมห้วยศาลเจ้าปู่-แยกห้วยเหล็ก บ.ภูทับฟ้าพัฒนา ม.13
2019-12-09 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. เรียบริมห้วยศาลเจ้าปู่-แยกห้วยเหล็ก บ้านภูทับฟ้าพัฒนา ม.13
2019-11-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้า รพ.สต. บ้านห้วยผุก ม.1
2019-11-28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยชมพู (ต่อเนื่อง) บ้านน้ำทบ ม.8
2019-11-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้า รพ.สต. บ้านห้วยผุก ม.1
2019-11-25 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยชมพู (ต่อเนื่อง) บ้านน้ำทบ ม.8
2019-11-21 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต่อจากรางเดิม (หน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านขอนแก่น ม.7
2019-11-21 ประกาศ ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นลาดยาง) บริเวณสาย (ลย.ถ.31-002) นาหลวง-เชิงภูหลวง บ.ยางเดียว ม.10
2019-11-18 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นลาดยาง) บริเวณสาย (ลย.ถ 31-002) นาหลวง-เชิงภูหลวง บ้านยางเดี่ยว ม.10
2019-11-18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต่อจากรางเดิม (หน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านขอนแก่น ม.7
2019-11-13 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
2019-10-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
2019-10-15 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3
2019-10-11 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-10-09 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-09-11 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา (ก่อสร้างห้องน้ำ)
2019-09-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
2019-08-16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
2019-07-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
2019-07-03 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2
2019-06-10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
2019-05-16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
2019-05-02 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอยไก่ตายห่า (ต่อเนื่อง) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาหลวง ม.9
2019-04-09 ประกาศ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1
2019-04-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
2019-03-20 ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. (หน้า รร.ขอนแก่น-บ้านนายเนียม สง่าลี) บ้านขอนแก่น ม.7
2019-03-20 ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางดาว บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12
2019-03-11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
2019-02-26 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอยนายายก่าน บ้านนาซำแซง ม.6
2019-02-26 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. (สายห้วยลาด) บ้านนาซำแซง ม.5
2019-02-12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
2019-01-28 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตร (สายห้วยดินดำ) บ้านนาหนองบง ม.3
2019-01-28 ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านโนน (ต่อเนื่อง) บ้านนาหลวง ม.9
2019-01-28 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซ.นาเต่าตะวันตก บ้านยางเดี่ยว ม.10
2019-01-11 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) ซอยโรงสีตาชัย บ้านห้วยผุก ม.1
2019-01-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
2018-12-21 ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำทบ ม.8
2018-12-21 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซ.น้ำประปาคุ้มฝากห้วย บ้านกกสะทอน ม.2
2018-12-13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
2018-11-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกคอนกรีด
2018-11-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
2018-11-05 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.31-002 (สายบ้านนาหลวง - เชิงภูหลวง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2018-11-01 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2018-10-31 ประกาศเผยแพร่แผน
2018-10-16 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-09-10 ประกาศราคากลางกลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เขาหลวง
2018-07-04 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
2018-07-04 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน
2018-07-04 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก บ้านนายสลัด วิชามนต์-บ้านนางงาม ปีนา บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยไผ่ตะวันตก บ้านยางเดียว หมู่ที่ 10
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไก่ตายห่า บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชมพู บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก บ้านนายลิน ราคาแพง-สะพานบ้านขอนแก่น บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสร้างจ่อม บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) ทางไปวัดใหม่ บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตร สายซำป่าต้าง บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
2018-07-04 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นคอนกรีต) ทางไปวัดป่าฉิมพลี บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
2018-02-28 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ อบต.เขาหลวง
2018-02-28 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาหลวง
2018-02-26 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อบต.เขาหลวง
2018-02-12 ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
2018-02-12 เปิดเผยราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อบต.เขาหลวง
2018-02-05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-01-04 เปิดเผยราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2017-11-27 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเก็กเล็กบ้านขอนแก่น
2017-11-15 เปิดเผยราคากลางโครงการซ์้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (นมยูเอสที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 มล.)
2017-11-14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กแบบตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านขอนแก่น
2017-11-10 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น
2017-10-17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาหลวง)
2017-10-17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง)
2017-10-17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น)
2017-09-14 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
2017-08-21 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 210860
2017-08-08 เปิดเผยราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองบง ม.3
2017-08-08 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ซอยประปาเก่า) บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
2017-06-14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมูที่ 12
2017-06-14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมูที่ 13
2017-05-29 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมด้านหลังอาคาร ศพด. อบต.เขาหลวง บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
2017-03-09 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนานายยวง) บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
2017-01-13 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดป่า-ห้วยบง บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
2016-12-22 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
2016-12-21 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
2016-12-07 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
2016-12-07 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
2016-12-01 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
2016-12-01 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

2022-06-20 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุ


2022-06-13 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 13 มิ.ย.2565
2022-06-10 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 10 มิ.ย..2565
2022-06-09 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 9 มิ.ย.2565
2022-06-08 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 8 มิ.ย..2565
2022-06-07 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 7 มิ.ย..2565
2022-06-06 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 6 มิ.ย..2565
2022-06-03 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 3 มิ.ย..2565
2022-06-02 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 2 มิ.ย..2565
2022-06-01 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 1 มิ.ย..2565
2022-05-28 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 28 พ.ค.2565
2022-05-27 จดหมายข่าวประจำ วันที่ 27 พ.ค.2565
2022-05-24 ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.เขาหลวง
2022-05-23 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
2022-05-18 จดหมายข่าวประจำวันที่ 18 พ.ค.2565
2022-03-23 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หมดยุครับของขวัญ(NO GIFT POLICY)
2022-03-01 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2022-03-01 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2022-01-31 ราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2565
2022-01-31 ประกาศ ภดส.1 ปี65
2022-01-31 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2565
2022-01-31 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
2022-01-27 มอบอุปกรณ์สร้างบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสนายไชย สุขปื้อ
2022-01-26 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565
2022-01-26 ตารางรับฝากขยะและขยะอันตรายแลกไข่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2022-01-26 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565
2022-01-07 ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
2021-12-22 ประกาศเรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย
2021-12-22 ประกาศเรืองวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2021-12-15 ขอแจ้งที่อยู้่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
2021-11-23 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต./
2021-11-02 ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
2021-10-28 นางรัชนี เกษคุปต์ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายพวัสส์ กุลนนท์เลิศสิน ผู้ช่วยปฏิบัติงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.เขาหลวง
2021-10-23 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันปิยมหาราช)
2021-10-13 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
2021-10-12 การรับสมัครการเลือกตั้งวันที่ 12 ตุลาคม 2564
2021-08-05 นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่วันที่ 5 ส.ค.2564
2021-08-05 นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมด้วยทหารจากโครงการเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว-ผาสาว และเจ้าหน้าที่อบต.เขาหลวง
2021-07-27 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
2021-07-20 กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 365 ตอน
2021-07-09 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-07-07 นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นำเจ้าหน้าที่รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย
2021-07-07 ประชุมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
2021-07-06 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่เพื่อกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2021-06-24 คณะผู้บริหาร มอบเงินสวัสดิการ กองทุนธนาคารขยะตำบลเขาหลวง กรณีเสียชีวิต
2021-06-23 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลัก
2021-06-21 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่กักตัวจากโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด 19)
2021-06-20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงร่วมกับ รพ.สต.ห้วยผุก ออกพ่นยุงและรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที 1 บ้านห้วยผูก
2021-06-18 มอบเงินสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ (กรณีเสียชีวิด)
2021-06-16 นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ
2021-06-15 นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ
2021-06-14 นางสาวสุพรรณวดี ?คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ
2021-06-12 กิจกรรม BIG CLEANING DAY ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาหลวง
2021-06-07 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
2021-06-04 กิจกรรมเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
2021-06-03 ท่านนายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้กักตัว จากโรคไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)
2021-06-02 เจ้าหน้าทีอบต.เขาหลวง ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลัก จากหน้า อบต.เขาหลวง ถึง เขตอุดมศักดิ์
2021-05-27 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในเขตตำบลเขาหลวง(โซนล่าง)
2021-05-25 "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
2021-05-19 ร่วมกันตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรเส้นทาง
2021-05-19 มอบหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
2021-04-29 โครงการรณรงค์ ??ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า?? ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 ? 28 เมษายน 2564
2021-04-27 โครงการรณรงค์ ??ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า?? ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 ? 28 เมษายน 2564
2021-04-22 โครงการรณรงค์ ‘’ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า’’
2021-03-26 มอบพวงหรีดต้นไม้ลดโลกร้อน
2021-03-17 ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลัก
2021-03-10 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)
2021-03-10 เจ้าหน้าที่อบต.เขาหลวง ร่วมกันเก็บขยะ
2021-02-18 โครงการการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-01-05 ตระหนัก ไม่ตระหนก ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตูม
2020-10-31 งานประเพณีลอยกระทง 2563
2020-10-21 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
2020-10-15 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2020-09-28 ร่วมเคารพธงชาติ
2020-09-22 ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสร้างแหล่งอาหารในชุมชน ประจำปี 2563
2020-09-21 การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
2020-08-27 ร่วมกิจกรรมหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
2020-08-12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
2018-12-15 ขั้นตอนการชำระภาษี
2018-11-12 คู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2018-11-09 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
2018-11-09 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รายละเอียด)
2018-11-07 คู่มือสำหรับประชาชน
2018-11-07 รายงานการประชุมสมัยสามัญปี 2561 ครั้งที่ 4
2018-11-07 รายงานการประชุมสมัยสามัญปี 2561 ครั้งที่ 3
2018-11-07 รายงานการประชุมสมัยสามัญปี 2561 ครั้งที่ 2
2018-11-07 รายงานการประชุมสมัยสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1
2018-11-07 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอบต.
2018-11-07 ผังการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ
2018-11-07 ผังการให้บริการประชาชนกองช่าง
2018-11-07 ผังการให้บริการประชาชนกองคลัง
2018-11-07 ผังการให้บริการประชาชนสำนักงานปลัด
2018-11-06 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
2018-11-06 รายงานประเมินผลแผน 61
2018-11-06 สถิติการให้บริการสำนักงานปลัด
2018-11-06 สถิติการให้บริการกองคลัง
2018-11-06 สถิติการให้บริการกองสวัสดิการฯ
2018-11-06 สถิติการให้บริการกองช่าง
2018-11-05 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.31-002 (สายบ้านนาหลวง - เชิงภูหลวง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2018-10-30 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2018-10-30 รายงานการติดตามประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน
2017-04-07 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร
2017-02-09 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
2017-02-03 โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"
2017-01-01 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
2016-12-30 ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี
2016-10-01 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสอนงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-10-01 ประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-07-19 ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ปี 63


2021-07-05 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
2021-07-05 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
2021-07-05 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
2021-07-05 ประกาศบัญขีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
2021-07-05 ประกาศบัญขีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
2020-08-31 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563
2020-06-15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
2020-02-03 จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th

 • https://ebml.gov.lb/data/overview/slot-gacor/
 • http://2021sg.ntpu.edu.tw/slot-gacor/
 • https://www.ine.gov.py/assets/slot-online/
 • https://kkbsx.kku.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://atlasgenero.dgeec.gov.py/images/slot-online/
 • https://cherekhy.seedsandroots.net/wp-content/uploads/elementor/slot-pulsa/
 • https://www.solidaritefemmes.org/assets/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://chitkarauniversity.edu.in/wp-content/uploads/slot88/
 • http://erp.bpatc.org.bd/bpatc_website/workshop/slot-pulsa/
 • fais.psu.ac.th/research/-/slot-gacor/
 • https://szlovak-bp.edu.hu/media/judi-online/
 • https://ods.dgeec.gov.py/document/situs-judi-slot/
 • https://connect.suffolk.edu/wp-content/uploads/slot88/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://szadaiskola.edu.hu/wp-includes/agen-situs-judi/
 • https://szalonna.edu.hu/wp-includes/js/slot-gacor/
 • https://hotto.edu.hu/wp-includes/ID3/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://hunyadisk-debrecen.edu.hu/wp-includes/block-patterns/-/link-slot-online/
 • https://hcu.kmutt.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://ilosvai-aszanto.edu.hu/wp-includes/block-supports/-/slot-gacor/
 • https://istvan-maklar.edu.hu/wp-includes/blocks/heading/slot-deposit-pulsa/
 • https://jardanhaza.edu.hu/wp-includes/images/smilies/-/situs-judi-slot/
 • https://mosolyegymi.edu.hu/wp-content/uploads/slot-gacor/
 • https://nemeth-bocskaikert.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://petofisuli.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://postgradclinic.md.kku.ac.th/upload/slot88/
 • https://tcmec.md.kku.ac.th/wp-content/uploads/judi-slot/
 • https://tmihaly-bp18.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • http://smartbkn.moe.go.th/css/slot-deposit-pulsa/
 • https://mp.ses26.go.th/backup/situs-judi-online-terpopuler/
 • https://smss.ses26.go.th/ajax/situs-judi-slot-online-terpercaya/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://payroll.ses26.go.th/js/-/slot88/
 • https://hsl.ac.in/wp-includes/assets/slot-online/
 • http://lbtech.ac.th/js/agen-judi/
 • https://bagod-iskola.edu.hu/wp-includes/widgets/-/slot-gacor/
 • https://kutas.edu.hu/wp-content/slot-online-terbaik/
 • http://policeubon.go.th/download/-/slot-online-terlengkap/
 • https://pharm.mnrh.go.th/backend/public/judi-online-terbaik/
 • https://pjz.edu.hu/wp-content/slot-online-terpercaya/
 • http://122.154.134.11/amss/modules/person/picture/situs-judi-online/
 • https://kisfaludy-sumeg.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://ge.sci.dusit.ac.th/test/situs-judi/
 • https://ebml.gov.lb/data/press_file/slot-online-terpercaya/
 • https://www.aguasdovere.com.br/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://ku-iged.psd.ku.ac.th/upload/document-out/slot-gacor/
 • https://ebml.gov.lb/data/projects/slot-demo/
 • https://kazinczy-debr.edu.hu/wp-content/gallery/slot-deposit-dana/
 • https://kisfaludy-tet.edu.hu/situs-slot-gacor/
 • https://jozsefa-tbanya.edu.hu/wp-content/-/slot-online-gacor/
 • https://karacs-pladany.edu.hu/wp-content/upgrade/-/slot-online/
 • https://www.keri-egom.edu.hu/wp-content/uploads/-/judi-slot-online/
 • https://kftm.edu.hu/etc/-/slot-online/
 • https://jozsefa-bp.edu.hu/wp-content/-/slot-terbailk/
 • https://jszekely.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot-online/
 • https://keresztury-bp10.edu.hu/
 • https://kernstok.edu.hu/wp-content/themes/slot-gacor/
 • https://altisk-cseszt.edu.hu/wp-content/ngg/situs-judi/
 • https://tiszatelek.edu.hu/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://dioszegihszovat.edu.hu/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/wp-content/slot88/
 • https://bocskai-kismarja.edu.hu/
 • https://altisk-dejtar.edu.hu/wp-content/uploads/-/situs-slot-gacor/
 • https://altisk-domoszlo.edu.hu/wp-content/situs-judi/
 • https://www.terney-szentes.edu.hu/
 • https://prismologie.com/
 • https://ujvarosteri.edu.hu/
 • https://borzsonysuli.edu.hu/
 • https://altisk-eharaszti.edu.hu/wp-content/uploads/situs-judi/
 • https://altisk-gorgeteg.edu.hu/wp-content/uploads/agen-judi/
 • https://altisk-jszandras.edu.hu/wp-content/uploads/slot88/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/
 • https://altisk-mhomorog.edu.hu/
 • https://altisk-nadudvar.edu.hu/
 • https://altisk-mocs.edu.hu/
 • https://drmolnar.edu.hu/
 • https://tothantal.edu.hu/
 • https://aszfiskola.edu.hu/
 • https://arpad-ostoros.edu.hu/
 • https://www.ami-mszalka.edu.hu/
 • https://dfgoveges.edu.hu/
 • https://amk-sap.edu.hu/
 • https://eresearch.cpru.ac.th/
 • https://foldvarytass.edu.hu/
 • https://csengeriskola.edu.hu/
 • https://bolcses-bodrog.edu.hu/
 • Situs Togel Online Resmi situs togel resmi daftar bandar togel online terpercaya situs togel terlengkap bandar togel online terpercaya situs togel terpercaya bandar toto togel situs togel online agen slot gacor terbesar Situs Togel Online Daftar Situs Togel Online